Abychom Váš medailonek s fotografií mohli sdílet, neobejdeme se bez Vašeho souhlasu.

Odsouhlasením Zásad ochrany osobních údajů a zasláním fotografie a textů medailonku výslovně potvrzujete, že jste na fotografiích zachycena Vy, jste oprávněna společnosti Vuch s.r.o., IČO 04522150 (dále jen „Vuch“) materiály poskytnout k výše uvedenému účelu a souhlasíte se zveřejněním fotografií i textu medailonku na veškerých sociálních sítích či webových stránkách vuchlady.cz, vuch.cz a vuch.sk spravovaných společností Vuch společně s Vaším křestním jménem, příjmením, případně odkazem na Vaše sociální sítě s tím, že Vuch může k uvedenému účelu zpracovávat předané údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. 

Odsouhlasením těch Zásad ochrany osobních údajů dáváte souhlas se zpracováním Vašich údajů pro marketingové účely společnosti Vuch s.r.o.

Odsouhlasením Zásady ochrany osobních údajů dále pak souhlasíte s pořízením fotografických a kamerových záznamů z Vaší případné účasti na slavnostním eventu a vyhlášení výherkyně s tím, že uvedené záznamy budou využity pro potřeby společnosti Vuch s.r.o. na jeho sociálních sítích či webových stránkách vuchlady.cz, vuch.cz a vuch.sk.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnými právními předpisy, řídíme se zákonem o ochraně osobních údajů, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a s nařízením evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje. Vedeme databáze, obsahující osobní a provozní údaje (dále společně také jako „údaje“), které jsme získali v souvislosti s přihlášením do soutěže Vuchlady a hlasováním v soutěži a/nebo jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s Vámi.

Prostřednictvím těchto zásad vám poskytujeme informace, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji a jak zajišťujeme jejich zpracování. Zásadami rovněž plníme informační povinnost vyplývající z GDPR.

Kdo je správcem údajů

Správcem údajů je společnost Vuch s.r.o., se sídlem Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01, Česká Republika, IČO: 04522150.

Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktovat nás můžete e-mailem na info@vuch.cz nebo telefonicky na telefonním čísle infolinky Vuch +420 466 566 493.

Kdo je subjektem údajů

Subjektem údajů je každá fyzická osoba, která s námi vstupuje do nějakého smluvního vztahu a její zástupce nebo osoby oprávněné za ni jednat a/nebo její kontaktní osoby.

Jaký je zdroj údajů, které používáme

Údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím přihlašovacího a/nebo hlasovacího formuláře. Pokud dojde ke změně osobních údajů, je třeba, abyste nám tuto změnu oznámil(a). A to buď prostřednictvím e-mailu na info@vuch.cz nebo telefonicky na telefonním čísle infolinky Vuch +420 466 566 493.

Jaké údaje zpracováváme

Osobním údajem jsou veškeré informace a údaje o fyzické osobě. které lze vztáhnout k určitému člověku, a které samy o sobě (nebo v kombinaci s jinými údaji) můžou vést k identifikaci konkrétní osoby. Osobním údajem nejsou údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku a dále anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.;

Zpracováváme následující kategorie údajů s tím, že rozsah skutečně zpracovávaných údajů se liší podle toho, jaké služby u nás využíváte a jaké údaje poskytnete:

  • Identifikační údaje: jméno a příjmení, název společnosti (u charitativní organizace)
  • Kontaktní údaje: adresa, telefonní číslo, e-mail, adresy účtů na sociálních sítích, IP adresy, oprávněné osoby (u charitativní organizace)
  • Fakturační a platební údaje pro zaslání výhry a výtěžku ze soutěže: fakturační adresa, číslo bankovního účtu, platební metody, údaje o platební morálce
  • Informace o užívaných službách: záznamy e-mailové komunikace
  • Speciální údaje: podoba na fotografii nebo videomedailonek (pouze porotci a přihlášené soutěžící), cookies (viz oddíl Cookies těchto zásad)
  • Kamerové a fotografické záznamy: vytvářejí se při slavnostním eventu a vyhlášení výherce soutěže a slouží pro následné promo společnosti Vuch na všech jejích sociálních sítích a webech vuchlady.cz, vuch.cz a vuch.sk a pro potřeby charitativní organizace Fuck Cancer.

Můžeme zpracovávat i jiné údaje, pokud nám je poskytnete v souvislosti s Vaší aktivitou či v rámci naší činnosti. Nakládání s takovými údaji se pak řídí těmito zásadami a případně pravidly, které pro uvedenou činnost speciálně stanovíme.

Jak údaje používáme (účel zpracování)

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pro plnění některých činností (zejména účast v soutěži) jsou však některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme pro naši vnitřní potřebu či pro marketingové účely společnosti Vuch s.r.o.

Zpracování z titulu souhlasu

Máte právo volby, zda nám souhlas v souladu s platnou právní úpravou udělíte či neudělíte. Při první registraci do soutěže a při hlasování se Vás zeptáme, zda nám souhlas udělíte. Souhlas udělujete elektronicky prostřednictvím zaškrtnutí příslušného políčka. Udělení souhlasu Zásad se zpracováním osobních údajů je podmínkou zařazení do soutěže a/nebo započítání hlasu přes hlasovací formulář.

Doba zpracování údajů a právo na výmaz údajů

V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání, maximálně však po dobu 3 let. Máte právo požadovat výmaz svých údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Práva subjektu údajů

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v tomto dokumentu v oddíle „Jak nás můžete kontaktovat“. Pokud odvoláte svůj souhlas s určitým zpracováním údajů, zpracování ukončíme v přiměřené lhůtě, která odpovídá našim technickým a administrativním možnostem.

Právo na přístup k údajům a právo na opravu

Máte právo vyžádat si přehled údajů, které o Vás zpracováváme. Právo na přístup má pouze osoba, které je pro nás identifikovatelná a jejíž totožnost byla ověřena. Pokud se domníváte, že údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete takový souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo obrátit se na dozorový orgán/právní ochrana

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více informací na www.uoou.cz).

Komu mohou být údaje zpřístupněny

Údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze správci (včetně jeho zaměstnanců), a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Každý zpracovatel je povinen, s ohledem na jím poskytované služby, a s ohledem na rozsah, kontext, účel a míru různě závažných rizik pro práva a svobody fyzických osob, provést vhodná technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno zabezpečení údajů.

Ostatní příjemci údajů, resp. subjekty, které pro nás údaje zpracovávají:

  • eBRÁNA spol. s r.o.,IČO 25984764 - poskytovatel webového rozhraní
  • Leadhub s.r.o.; IČO: 04466683 - Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing) - poskytovatel e-mailového hostingu

Zabezpečení zpracování

Přijali jsme všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací (včetně osobních údajů) před neoprávněným přístupem. Dodržujeme bezpečnostní politiku, která, mimo jiné, zahrnuje řízení bezpečnosti pro všechny osoby a platformy, které přistupují k údajům a zamezují neoprávněnému přístupu k nim.

 

Cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našeho webu stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na web (či jinou stránku), který je rozpozná a celkově zlepšují zkušenost uživatele.

Na webu používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies - Ty jsou zapotřebí k provozu webu, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí webu a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies - Umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým web funguje. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Informace o cookies (vč. údajů o technickém názvu, vydavateli, účelu a době trvání) a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů (například Google), nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas s používáním cookies vyjadřujete zpravidla prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit a doplňovat.

V platnosti od 01. 07. 2024.


 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti